IT Services

  STAY CONNECTED. ANYWHERE. ANYTIME.

  Maritime navigation

  Privacy Policy

  Klauzula informacyjna
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grzegorz Pardyka Satmar Satellite Communication & It Services z siedzibą: 81-187 Gdynia, ul. Jantarowa 22/3

  2. W sprawie Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się:
  − listownie na adres: Grzegorz Pardyka Satmar Satellite Communication & It Services z siedzibą: 81-187 Gdynia, ul. Jantarowa 22/3
  − e-mail.: 

  3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:
  − w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  − w celu związanym z rekrutacją, nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia/umowy zlecenia, itp. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO,
  − w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. z zakresu prawa podatkowego, przepisów rachunkowych, prawa pracy, itp. na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO,
  − w celach wnikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.

  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, pod warunkiem wyrażenia zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a), gdy Administrator zwróci się do Pani/Pana o wyrażenie takiej zgody.

  5. Zgoda taka może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Celem wycofania zgody można też przesłać maila na adres e-mail rodo@satmar.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  6. W zależności od sytuacji mogą zaistnieć inne podstawy wymienione w artykułach 6 i 9 RODO legalizujące przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.

  7. Z uwagi na organizację działania i świadczenia usług, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  − podmiotom uprawnionym przepisami prawa;
  − podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych w imieniu Administratora np. podmiotom współpracującym z Administratorem, usługodawcom zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające prowadzenia przedsiębiorstwa i świadczenie usług, w niezbędnym, minimalnym zakresie uzasadnionym wykonywaniem tych usług.

  8. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Unię Europejską i do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) z uwagi na specyfikę świadczonych przez Administratora usług.

  9. Administrator przechowuje Pani/Pana danych osobowe:
  − w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy, okres przetwarzania trwa do momentu zakończenia tej umowy,
  − w sytuacji, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu cofnięcia tej zgody,
  − jednakże niezależnie od powyższego możliwe jest przechowywanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa przez okresy wskazane tymi przepisami, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych np. obowiązków określonych przepisami prawa podatkowego, zabezpieczenie społecznego, itp.,
  − także w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przechowywania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu
  – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
  − do celów archiwizacyjnych w zakresie danych niezbędnych np. do wykazania rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator przechowuje dane przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

  10. Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO i w zakresie tam wskazanym tj. w szczególności prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  11. Administrator obecnie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  12. Zgodnie z wymogami RODO Administrator informuje, o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

  Need service?